Wybierz szkołę średnią
Logo WybieramWiedze

Regulamin

Regulamin opisuje zasady funkcjonowania portalu www.wybieramwiedze.pl

 1. Słownik pojęć.
  1. Administrator - Fundacja na rzecz wykluczenia społecznego „GREEN ISLAND" Al. Solidarności 75 lok 9, 00-090 Warszawa, Numer KRS 0000693357, REGON 368202052, NIP 7393902883.
  2. Serwis - portal internetowy Wybieramwiedze.pl, dostępny pod adresem https://wybieramwiedze.pl.
  3. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która korzysta z usług Serwisu.
  4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie.
  5. Uczeń – uczeń szkoły podstawowej, który chce wziąć udział w konkursie.
  6. Opiekun – osoba dorosła, która ma ukończone 18 lat i będzie sprawowała nadzór nad uczniem biorącym udział w konkursie.
  7. Konto - miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu, umożliwiające korzystania z części usług Serwisu.
  8. Login - unikalna nazwa Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie wybrana podczas rejestracji.
  9. Profil - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik Zarejestrowany dobrowolnie udostępnia informacje o sobie, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora.
  10. Konkursy – konkursy przedmiotowe oraz interdyscyplinarne prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i udostępniane na portalu www.wybieramwiedze.pl , mające na celu sprawdzanie i uporządkowanie wiedzy zdobytej w szkole.
  11. Kursy - oferta edukacyjna placówek, które prowadzą kursy przygotowujące do egzaminów 8- klasisty oraz maturalnego.
  12. Szkoła - placówka edukacyjna będąca w Serwisie.
  13. Regulamin - niniejszy Regulamin.
  14. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie.
  15. Usługi - usługi świadczone w ramach Serwisu dla Użytkowników w oparciu o Regulamin. Usługi stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeni usług drogą elektroniczną (DZ.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
  16. Treści Użytkownika/Treści - wszystkie treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika.
  17. Puchary wiedzy - wirtualne punkty zdobywane podczas ucznia za udział w konkursie.
  18. Wolontariat – praca na rzecz swoich rówieśników w ramach wolontariatu „Uczeń dla Ucznia”. Praca polega na przeczytaniu, przeanalizowaniu, sprawdzeniu i ocenie (punktowej i opisowej) co najmniej trzech zanonimizowanych prac innych uczniów. Po ukończeniu wolontariatu uczeń ma prawo do wygenerowania certyfikatu potwierdzającego 10-godzinny wolontariat.
  19. Opłata za obsługę techniczną jednorazowa – opłata w wysokości 10 zł za obsługę techniczną pojedynczego konkursu udostępnionego na portalu www.wybieramwiedze.pl.
  20. Opłata za obsługę techniczną abonamentowa – opłata czasowa za obsługę techniczną konkursów udostępnionych na portalu www.wybieramwiedze.pl na czas określony w abonamencie.
 2. Informacje ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą "Wybieramwiedze.pl", zdefiniowane w dalszej części Regulaminu.
  2. Regulamin udostępniony jest przez Administratora Użytkownikom w Serwisie.
  3. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w Serwisie.
  4. Jeżeli w serwisie nastąpią przerwy techniczne, Administrator dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić sprawne działanie portalu.
  5. Zabronione jest kopiowanie i powielanie oraz rozpowszechnianie Treści do celów innych niż użytek prywatny.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników opublikowane na ich Profilu.
 3. Zasady udziału w konkursach.
  1. REJESTRACJA DO PORTALU www.wybieramwiedze.pl
   1. Uczeń rejestruje się na portalu www.wybieramwiedze.pl - rejestracja ucznia na portalu jest bezpłatna. Do udziału w konkursach uczeń musi wybrać zarejestrowanego na portalu www.wybieramwiedze.pl pełnoletniego opiekuna.
   2. Opiekun rejestruje się na portalu www.wybieramwiedze.pl - rejestracja opiekuna na portalu jest bezpłatna. Opiekun musi być pełnoletni. Może nim być nauczyciel języka polskiego, nauczyciel innego przedmiotu, wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny, opiekun szkolnego wolontariat itd. Rodzic ucznia, pełnoletnie rodzeństwo lub inna osoba z rodziny, także może być opiekunem.
   3. Uczeń wyszukuje z listy opiekuna i zwraca się do Niego poprzez portal www.wybieramwiedze.pl o objęcie opieką w trakcie konkursów do których się zapisze.
   4. Opiekun na portalu www.wybieramwiedze.pl akceptuje opiekę nad uczniem.
  2. REJESTRACJA DO konkretnego KONKURSU, na portalu www.wybieramwiedze.pl.

   Konkursy na portalu mogą mieć status rekrutujące, aktywne, zakończone. Aby zarejestrować się do konkursu, taki konkurs musi mieć status Rekrutujący.

   1. Uczeń na portalu www.wybieramwiedze.pl wybiera konkretny Konkurs. Uczeń może równolegle brać udział w kilku konkursach.
   2. Opiekun na portalu www.wybieramwiedze.pl akceptuje udział podopiecznego w konkretnym konkursie.
   3. Uczeń w panelu Konkursu na portalu www.wybieramwiedze.pl wpłaca cegiełkę za “obsługę techniczną portalu w trakcie konkursu”.

   Uwaga: W przypadku trudnej sytuacji finansowej, Uczeń w panelu Konkursu na portalu www.wybieramwiedze.pl, zwraca się do Fundacji GREEN ISLAND o darmowy dostęp do konkursu, krótko opisując swoją sytuację.

  3. PISANIE PRACY KONKURSOWEJ.
   1. Uczeń pisze prace konkursową NA PORTALU www.wybieramwiedze.pl w sekcji - “Od słowa się zaczyna”.
   2. Uczeń poprzez portal www.wybieramwiedze.pl WYSYŁA pracę do opiekuna.
   3. Opiekun na portalu www.wybieramwiedze.pl zapoznaje się z pracę i może:
    1. PRZESŁAĆ pracę na konkurs,
    2. ODRZUCIĆ pracę podopiecznego, a w komentarzu napisać wskazówki dotyczące pracy - wówczas praca wraca do podopiecznego, który może ją edytować (poprawić) i ponownie wysłać do opiekuna, który może przesłać pracę na konkurs.
    3. ZDYSKWALIFIKOWAĆ Ucznia w konkursie - np. w przypadku używania w pracy hejtu, wulgaryzmów, itp.
  4. SPRAWDZANIE PRACY KONKURSOWEJ - WOLONTARIAT
   1. Uczeń na portalu www.wybieramwiedze.pl w sekcji Wolontariat - uczeń dla ucznia - sprawdza anonimowo trzy prace trzech losowo wybranych uczestników konkursu poprzez udzielenie odpowiedzi TAK/NIE na pytania zawarte w formularzu opracowanym zgodnie z kluczem opublikowanym na stronie CKE (OCENA ZAMKNIĘTA).
   2. Uczeń na portalu www.wybieramwiedze.pl w sekcji Wolontariat - uczeń dla ucznia - ocenia anonimowo trzy prace trzech innych losowo wybranych uczestników konkursu poprzez rozdzielenie wszystkich “gwiazdek” Uczeń pisemnie uzasadnia swoją decyzję (OCENA OTWARTA).
   3. Uczeń poprzez portal www.wybieramwiedze.pl wysyła dokonaną ocenę do opiekuna.
   4. Opiekun na portalu www.wybieramwiedze.pl zapoznaje się z oceną dokonaną przez Ucznia i może:
    1. PRZESŁAĆ ocenę do całościowego zbilansowania wyników konkursu,
    2. ODRZUCIĆ ocenę podopiecznego, a w komentarzu napisać wskazówki dotyczące oceny - wówczas OCENA wraca do podopiecznego, który może ją edytować i ponownie wysłać do opiekuna, który wysyła pracę na konkurs
    3. ZDYSKWALIFIKOWAĆ udział Ucznia w konkursie - np. w przypadku używania w ocenie hejtu, wulgaryzmów, itp.
  5. UZNANIE WOLONTARIATU
   1. Każdy Uczeń, który sprawdzi anonimowo trzy przydzielone losowo prace innych uczestników konkurs , i jego ocena zostanie przesłana poprzez portal www.wybieramwiedze.pl do wygenerowania oceny zbiorczej - jest UCZNIEM WOLONTARIUSZEM.
   2. Każdy UCZEŃ WOLONTARIUSZ poprzez działanie na rzecz swoich rówieśników i bezinteresowne sprawdzanie prac napisanych w Konkursie działa w Wolontariacie i uzyskuje możliwość wygenerowania CERTYFIKATU WOLONTARIATU w wymiarze godzin określonym w opisie konkursu.
 4. Usługi.
  1. Administrator w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Dobrowolne i nieodpłatne jest zakładanie konta w serwisie oraz korzystanie z Usług przez Użytkowników w tym przeglądanie kursów i konkursów.
  3. Z chwilą gdy Użytkownik korzysta z Usług zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
  4. Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego.
  5. W celu potwierdzenia rejestracji Użytkownik klika w link przesłany na adres e-mail wskazany w formularzy rejestracyjnym.
  6. Użytkownik w celu dokonania rejestracji powinien prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować Regulamin.
  7. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych danych na Koncie zgodnie z prawdą.
  8. Użytkownik ZarejestrowanyUczeń/Opiekun uzyskuje dostęp do Konta przy pomocy adresu e-mail/loginu oraz hasła podanych podczas rejestracji.
  9. Użytkownik podaje dane dobrowolnie lecz, niektóre dane mogą być wymagane do uzyskania dostępu do Serwisu. Wszystkie dane będą zapisane i prezentowane zgodnie z przyjętymi przez Administratora, domyślnym poziomem prywatności.
  10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
  11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz materiałów reklamowych.
  12. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika i może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane w Regulaminie.
  13. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę bez podawania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie poprzez likwidacje Konta Użytkownika.
  14. Login powinien być unikalny, niezawierający wulgaryzmów oraz nie powinien on być sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem, w przeciwnym wypadku Administrator może odmówić założenia Konta, usunąć bądź zablokować Konto.
  15. Konto Użytkownika, które łamie Regulamin bądź polskie prawo albo wykorzystuje Konto niezgodnie z jego zastosowaniem, może zostać zablokowane bądź usunięte. W typ przypadku opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi.
  16. W Serwisie stosowane są technologie cookies i inne podobne technologie w celu udostępnienia pełnej funkcjonalności.
 5. Płatności.
  1. Płatności (wpłaty cegiełek dla Administratora na utrzymanie systemu) są obsługiwane są przez:
   • przelewy24 (PayPro SA),
   • przelew tradycyjny na konto
  2. Administrator portalu nie jest płatnikiem podatku VAT.
  3. Serwis posiada następujące usługi płatne:
   • obsługa techniczna jednorazowa lub abonamentowa udziału w organizowanych na portalu konkursach.
  4. Administrator portalu wystawia na prośbę użytkownika przesłaną do Administratora na adres fundacja@greenisland.pl rachunki za usługi płatne serwisu. Warunkiem wystawienia rachunku jest przesłanie wraz z prośbą o jego wystawienie danych niezbędnych do wystawienia rachunku oraz potwierdzenia dokonania płatności. Korzystanie z płatnych usług Serwisu nie zwalnia z przestrzegania Regulaminu.
  5. Administrator zastrzega możliwość rozszerzenia usług płatnych w Serwisie.
 6. Prawa i obowiązki Użytkowników.
  1. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  3. Użytkownik jest zobowiązany nie wykorzystywać błędów Serwisu oraz powstrzymywać się od działań mogących zakłócać bądź utrudniać jego pracę.
  4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe, zdjęcia oraz Treści, umieszczone przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich.
  5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem w szczególności:
   • rozsyłania spamu,
   • promowania innych stron internetowych i aplikacji,
   • używania programów (botów) generujących zapytania do Serwisu,
   • kopiowanie części lub całości Serwisu,
  6. Zabronione jest zamieszczanie Treści niezgodnych z Regulaminem, bezprawnych w szczególności:
   • treści pornograficznych, erotycznych,
   • treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
   • treści propagujących lub obrazujących rasizm, faszyzm, nienawiść, przemoc, dyskryminację,
   • treści obrażające godność innych osób oraz naruszające dobra osobiste,
   • treści komercyjnych, reklamowych, promocyjnych.
 7. Reklamacje.
  1. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Użytkownik może zgłaszać Administratorowi drogą mailową bądź pisemną.
  2. Administrator dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia.
 8. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://wybieramwiedze.pl
  2. Korzystanie z Serwisu oznacza zaakceptowanie Regulaminu.
  3. Regulamin może ulec zmianie.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu i całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, bez podania przyczyn.