Regulamin

Regulamin opisuje zasady funkcjonowania portalu www.wybieramwiedze.pl

 1. Słownik pojęć.
  1. Administrator - Fundacja na rzecz wykluczenia społecznego „GREEN ISLAND" Al. Solidarności 75 lok 9, 00-090 Warszawa, Numer KRS 0000693357, REGON 368202052, NIP 7393902883.
  2. Serwis - portal internetowy Wybieramwiedze.pl, dostępny pod adresem https://wybieramwiedze.pl.
  3. Użytkownik - każda osoba prawna i osoba fizyczna, która korzysta z usług Serwisu.
  4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie.
  5. Uczeń – uczeń szkoły podstawowej, który chce wziąć udział w konkursie.
  6. Opiekun – osoba dorosła , która ma ukończone 18 lat i będzie sprawowała nadzór nad uczniem, który będzie brał udział w konkursie.
  7. Konto - miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu, umożliwiające korzystania z części usług Serwisu.
  8. Login - unikalna nazwa Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie wybrana podczas rejestracji.
  9. Profil - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik Zarejestrowany dobrowolnie udostępnia informacje o sobie, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora.
  10. Konkursy – konkursy przedmiotowe oraz interdyscyplinarne prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i udostępniane na portalu www.wybieramwiedze.pl , mające na celu sprawdzanie i uporządkowanie wiedzy zdobytej w szkole.
  11. Kursy - oferta edukacyjna placówek, które prowadzą kursy przygotowujące do egzaminów 8- klasisty oraz maturalnego.
  12. Szkoła - placówka edukacyjna będąca w Serwisie.
  13. Regulamin - niniejszy Regulamin.
  14. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie.
  15. Usługi - usługi świadczone w ramach Serwisu dla Użytkowników w oparciu o Regulamin. Usługi stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeni usług drogą elektroniczną (DZ.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
  16. Treści Użytkownika/Treści - wszystkie treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika.
  17. Puchary wiedzy - wirtualne punkty zdobywane podczas ucznia za udział w konkursie.
  18. Wolontariat – praca na rzecz swoich rówieśników w ramach wolontariatu „Uczeń dla Ucznia”. Sprawdzanie i ocena pracy konkursowej innego ucznia. Za udział w 1 konkursie uczeń zdobywa 2 punkty za wolontariat.
  19. Opłata za obsługę techniczną – opłata w wysokości 10 zł za każdy konkurs w którym uczeń bierze udział.
  20. Opłata abonamentowa – opłata roczna – uczeń wówczas może brać udział w każdym konkursie organizowanym na portalu: www.wybieramwiedze.pl.
 2. Informacje ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą "Wybieramwiedze.pl", zdefiniowane w dalszej części Regulaminu.
  2. Regulamin udostępniony jest przez Administratora Użytkownikom w Serwisie.
  3. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w Serwisie.
  4. Jeżeli w serwisie nastąpią przerwy techniczne, Administrator dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić sprawne działanie portalu.
  5. Zabronione jest kopiowanie i powielanie oraz rozpowszechnianie Treści do celów innych niż użytek prywatny.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników opublikowane na ich Profilu.
 3. Usługi.
  1. Administrator w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Dobrowolne i nieodpłatne jest zakładanie konta w serwisie oraz korzystanie z Usług przez Użytkowników w tym przeglądanie kursów i konkursów.
  3. Z chwilą gdy Użytkownik korzysta z Usług zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
  4. Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego.
  5. W celu potwierdzenia rejestracji Użytkownik klika w link przesłany na adres e-mail wskazany w formularzy rejestracyjnym.
  6. Użytkownik w celu dokonania rejestracji powinien prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować Regulamin.
  7. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych danych na Koncie zgodnie z prawdą.
  8. Użytkownik ZarejestrowanyUczeń/Opiekun uzyskuje dostęp do Konta przy pomocy adresu e-mail/loginu oraz hasła podanych podczas rejestracji.
  9. Użytkownik podaje dane dobrowolnie lecz, niektóre dane mogą być wymagane do uzyskania dostępu do Serwisu. Wszystkie dane będą zapisane i prezentowane zgodnie z przyjętymi przez Administratora, domyślnym poziomem prywatności.
  10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
  11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz materiałów reklamowych.
  12. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika i może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane w Regulaminie.
  13. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę bez podawania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie poprzez likwidacje Konta Użytkownika.
  14. Login powinien być unikalny, niezawierający wulgaryzmów oraz nie powinien on być sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem, w przeciwnym wypadku Administrator może odmówić założenia Konta, usunąć bądź zablokować Konto.
  15. Konto Użytkownika, które łamie Regulamin bądź polskie prawo albo wykorzystuje Konto niezgodnie z jego zastosowaniem, może zostać zablokowane bądź usunięte. W typ przypadku opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi.
  16. W Serwisie stosowane są technologie cookies i inne podobne technologie w celu udostępnienia pełnej funkcjonalności.
 4. Płatne usługi.
  1. Płatności obsługiwane są przez:
   • przelewy24 (PayPro SA),
   • przelew tradycyjny na konto
  2. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto zawierające 23% podatku VAT, chyba że jest zaznaczone inaczej.
  3. Serwis posiada następujące usługi płatne:
   • dodawanie informacji o prowadzonych kursach przygotowujących do egzaminu 8-klasisty,
   • dodawanie informacji o prowadzonych kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego,
   • obsługa techniczna udziału w organizowanych konkursach.
  4. Płatne części Serwisu.
   • faktury VAT są wystawiane na życzenie Użytkownika po dokonaniu płatności i dostarczane w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail.
   • korzystanie z płatnych usług Serwisu nie zwalnia z przestrzegania Regulaminu.
  5. Administrator zastrzega możliwość rozszerzenia usług płatnych w Serwisie.
 5. Prawa i obowiązki Użytkowników.
  1. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  3. Użytkownik jest zobowiązany nie wykorzystywać błędów Serwisu oraz powstrzymywać się od działań mogących zakłócać bądź utrudniać jego pracę.
  4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe, zdjęcia oraz Treści, umieszczone przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich.
  5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem w szczególności:
   • rozsyłania spamu,
   • promowania innych stron internetowych i aplikacji,
   • używania programów (botów) generujących zapytania do Serwisu,
   • kopiowanie części lub całości Serwisu,
  6. Zabronione jest zamieszczanie Treści niezgodnych z Regulaminem, bezprawnych w szczególności:
   • treści pornograficznych, erotycznych,
   • treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
   • treści propagujących lub obrazujących rasizm, faszyzm, nienawiść, przemoc, dyskryminację,
   • treści obrażające godność innych osób oraz naruszające dobra osobiste,
   • treści komercyjnych, reklamowych, promocyjnych.
 6. Reklamacje.
  1. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Użytkownik może zgłaszać Administratorowi drogą mailową bądź pisemną.
  2. Administrator dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia.
 7. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://wybieramwiedze.pl
  2. Korzystanie z Serwisu oznacza zaakceptowanie Regulaminu.
  3. Regulamin może ulec zmianie.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu i całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, bez podania przyczyn.